ระบบบริหารจัดการคำขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล

นักศึกษา
ระบบบริหารจัดการคำขอจัดสรรทุนรัฐบาล

ระบบบริหารจัดการคำขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล (โดยศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้สำหรับรับคำขอจัดสรรทุนรัฐบาลจากส่วนราชการผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการในการส่งคำขอ

การแสดงตน (Authentication)

กรุณาใช้ Login และ Password ที่ทางสำนักงาน ก.พ. ได้จัดส่งให้ หากไม่ได้รับ กรุณาติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. หมายเลขโทรศัพท์ ....

คำแนะนำทั่วไป

  • กรุณากรอกคำขอตามจำนวนทุนที่ขอ 1 ทุน ต่อ 1 แบบฟอร์ม
  • กรุณาเรียงลำดับความต้องการในการขอจัดสรรทุนรัฐบาลก่อนหลัง